Loading...

Unbrick Samsung Galaxy Tab P1000

This tutorial tells you how to un brick Samsung galaxy tab P1000 // download links: odin 1.83: https://drive.google.com/open?id=1jKSZJ5LjMp2QNh7vxWUS1dHpznsoLLty ---------------------------------...

Samsung Tab P1000 MT6572

Samsung Tab P1000 MT6572 (mainboard P6572-BB-V2.1) File Samsung Tab P1000 Flash Tool ok. Full Stock Rom. Flash qua Flash tool, hãy chú ý phiên bản danh cho mainboard P6572-BB-V2.1 File...